Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Aanmelden bij Flores Fysiotherapie kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Wij zullen uw huisarts hiervan op de hoogte stellen, mits u hier schriftelijk of mondeling toestemming voor verleent.
 • Flores Fysiotherapie is aangesloten bij de KNGF, het CKR, en het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen e.a.  Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 • Flores Fysiotherapie is zorgvuldig in het samenstellen van de inhoud van prijsopgaven, de website en overige informatiemiddelen. Dit biedt echter geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van in de inhoud. Flores Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, vermeldt in alle gebruikte media.
 • Flores Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bezittingen van klanten.
 • In de praktijk en trainingszaal geldt een algeheel rookverbod.

Verzekering

 • Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Flores Fysiotherapie geen contract heeft afgesloten en fysiotherapie wel binnen uw polis vergoed wordt, zal Flores Fysiotherapie u, zo nodig, maandelijks een factuur sturen. De tarieven die gelden zijn de eigen tarieven van Fores Fysiotherapie Langweer. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan Flores Fysiotherapie, waarna u zelf kunt trachten deze kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie zal Flores Fysiotherapie u, zo nodig, maandelijks een factuur toesturen. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan Flores Fysiotherapie. Bij vragen over uw verzekering verzoekt Flores Fysiotherapie u om contact op te nemen met uw verzekeraar.

Behandelingsafspraken

 • Een verzoek tot een afspraak kan telefonisch worden gedaan. Uw fysiotherapeut zal u aan de hand van uw verzoek een afspraak met u inplannen. Ook kunt u via e-mail een afspraak maken. U wordt teruggebeld voor een definitieve afspraak.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. U kunt een afspraak telefonisch annuleren op het telefoonnummer en via het e-mailadres.

Tarieven

 • Actuele tarieven vindt u op de website

Gebruik Trainingszaal

 • Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.
 • Bij niet-betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Flores Fysiotherapie incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

Dossiervorming, rapportage en privacy

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Flores Fysiotherapie gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie ook privacy.
 • Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.
 • Rapportage van uw lichamelijke klacht(en) en de voortgang van de behandeling vindt plaats volgens de Richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging van het KNGF. U kunt te allen tijde gegevens in uw persoonlijke patiëntendossier inzien.
 • Als u gebruik maakt van DTF dan zal er na afloop van de screening een bericht naar uw huisarts uitgaan. Voor alle patiënten geldt dat aan het eind van het behandelproces er een rapportage uitgaat naar uw huisarts of specialist. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.

Vertrouwelijkheid

 • Flores Fysiotherapie heeft een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij gaan tevens vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Daarom hanteren wij een privacy beleid.

Klachten

 • Klachtenregeling: Fysiotherapie Flores is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.
 • Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.
 • Op de relatie tussen fysiotherapeut en patiënt is de ‘Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt’ van toepassing, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
 • Flores Fysiotherapie is zorgvuldig in het samenstellen van de inhoud van prijsopgaven, de website en overige informatiemiddelen. Dit biedt echter geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van in de inhoud. Flores Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, vermeldt in alle gebruikte media.

Betalingsvoorwaarden

 •  De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • Het bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer IBAN: XXXX ten name van “Flores Fysiotherapie” te Roden. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen aan Flores Fysiotherapie.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van aanmaningsbrief een betaling van u hebben mogen ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Verantwoordelijkheid en resultaat

Flores Fysiotherapie zal te allen tijde naar eer en geweten de voor u beste behandelmethode selecteren en uw behandeling met de grootst mogelijke zorg invullen. Flores Fysiotherapie kan nimmer garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat opleveren.

Flores Fysiotherapie gaat ervan uit dat u zich houdt aan de voorgeschreven adviezen en eventuele oefeningen en/of rustmomenten en is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel dat zich buiten deze sfeer voordoet.